Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

© Keramiekatelier Caroline Vandeschoor
Eenmanszaak, BTW BE0643372789
Broekkantstraat 52A, 9051 Afsnee (Gent)
+32 468 51 83 14

Keramiekatelier Caroline Vandeschoor is enkel gebonden door haar eigen orderbevestiging of factuur en onderstaande voorwaarden.

Artikel 2: Prijs, Betaling & Online bestelling

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor de verzendingskosten worden de prijzen van BPost gehanteerd.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Elke geplaatste bestelling is er een met betalingsverplichting. Indien er geen betaling ontvangen wordt binnen de 10 dagen na het plaatsen van de bestelling, is Keramiekatelier CV gerechtigd om de bestelling te annuleren en zal het bestelde artikel opnieuw te koop gesteld kunnen worden.

Betaling gebeurt via overschrijving naar BE32 7340 4807 2502 op naam van Caroline Vandeschoor. De gekochte artikelen worden maar verzonden nadat de betaling ontvangen is.

Keramiekatelier CV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Keramiekatelier CV heeft ten allen tijde het recht om een aankoop te annuleren, ook na ontvangst van betaling of deelbetaling. In dit geval zal Keramiekatelier CV het reeds betaalde bedrag terugstorten binnen de 30 dagen na annulering van de bestelling.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Keramiekatelier CV niet. Keramiekatelier CV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Keramiekatelier CV maakt uitsluitend artisanale, handgemaakte objecten en deze zijn dan ook duidelijk verschillend van elkaar. De gebruikte foto’s van de website zijn slechts voorbeelden, aangezien elk product uniek is. Keramiekatelier CV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Keramiekatelier CV is niet verantwoordelijk voor kleine afwijkingen in de opgegeven afmetingen van de producten. De afmetingen zijn indicatief.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. kleur, afmetingen, verschillen, glazuren, kleisoort, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Keramiekatelier CV.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Keramiekatelier CV, Keramiekatelier CV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Leveringsvoorwaarden

De Klant kan bij bestelling kiezen voor afhaling of verzending van de bestelling. Bij afhaling dient de Klant Keramiekatelier CV te contacteren om hier een geschikt moment voor af te spreken. (Dit omdat Keramiekatelier CV geen vaste openingsuren heeft.) Indien er voor levering is gekozen, zal Keramiekatelier CV de levering tussen de 2-5 dagen uitvoeren. De levering gebeurt door BPost en de verzendingskosten worden bepaald door BPost naargelang het bestelde gewicht en grootte.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Maar Keramiekatelier CV is niet verantwoordelijk voor mogelijke vertragingen bij BPost.

Artikelen besteld via deze webshop worden geleverd in België en Nederland. Naar andere landen kan ook geleverd worden, en dit na een mailtje en in samenspraak met klant.

De gekochte goederen worden vervoerd of verzonden op risico van de Klant, Keramiekatelier CV zorgt voor de nodige bescherming en verpakking bij verzending.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Keramiekatelier CV per mail keramiek@ateliercv.be.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Keramiekatelier CV.

Artikel 6: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Keramiekatelier CV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “van de sluiting van de overeenkomst”

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Keramiekatelier CV, Broekkantstraat 52A, 9051 Afsnee, keramiek@ateliercv via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Keramiekatelier CV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Keramiekatelier CV, Broekkantstraat 52A, 9051 Afsnee, keramie@ateliercv. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Keramiekatelier CV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Keramiekatelier CV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Keramiekatelier CV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Keramiekatelier CV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Artikel 9: Klantendienst

Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk of per e-mail bij ons toekomen binnen de zeven dagen na ontvangst van de goederen.

Artikel 10: Privacy

Zie Privacyverklaring.